Polityka Środowiskowa

Podstawowym celem polityki spółki w zakresie wpływu na otoczenie jest zobowiązanie się do stałego i planowanego ograniczania oddziaływania na środowisko przez:

  • znajomość i przestrzeganie przepisów prawnych i innych wymagań odnoszących się do działalności firmy,
  • stworzenie praktyk do efektywnego wykorzystania energii, paliw, wody i surowców na jednostkę produkcyjną,
  • potrzebę proekologicznej modernizacji sposobu produkcji oraz stosowanych technologii i urządzeń ograniczających oddziaływanie na środowisko,
  • identyfikacje i zapobieganie potencjalnym, negatywnym wpływom naszej działalności na środowisko,
  • prowadzenie zagospodarowania odpadów produkcyjnych w kierunku ich pełnego, gospodarczego wykorzystania,
  • pozyskiwanie środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Unii Europejskiej.

Lata 2005-2006 były okresem realizacji inwestycji proekologicznych. Do najważniejszych z nich, dających wymierne korzyści dla środowiska, należy zaliczyć likwidację kotłowni węglowej i uruchomienie kotłowni opalanej gazem ziemnym (efekt: ponad 99 % redukcji emisji szkodliwych gazów i  pyłów do atmosfery) oraz prowadzenie utylizacji ścieków technologicznych wyłącznie w oczyszczalni ścieków.

Zwieńczeniem przyjętego programu działań ma być uzyskanie certyfikatu na zgodność z normą PN-EN ISO 14001:2005.